Poliittinen ohjelma

Sivistys

Me tuemme aktiivista toimintaympäristöä, jossa nokialaisilla on mahdollisuus parhaaseen kasvatukseen, opetukseen, kulttuuriin ja vapaa-aikaan.

SIVISTYS

MAHDOLLISTAMME/ TUEMME MONIMUOTOISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN, JOSSA KAIKILLA NOKIALAISILLA ON YHDENVERTAISET MAHDOLLISUUDET KASVATUKSEEN, OPETUKSEEN, KULTUURIIN JA VAPAA-AIKAAN

 • Lähipäiväkodit- ja koulut
 • Lähiliikuntapaikat
 • Maksuttomia kulttuuritapahtumia
 • Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia
 • Kannustaminen liikunnan iloon; yhteisiä, koko perheen tapahtumia lisää (Nokian kymppi)

VARHAISKASVATUS

MAHDOLLISTAMME / TUEMME INNOSTAVIEN KASVATTAJIEN LUOMAN VIRIKKEELLISEN, TURVALLISEN, TERVEELLISEN JA LAPSILÄHTÖISEN KASVUYMPÄRISTÖN.

 • Ammattitaitoinen, osaava ja motivoitunut hlökunta
 • Ryhmäkoot (emme nosta nykyisiä vaikka laki sallisi)
 • Pedagoginen vahvuus ryhmissä (tukevan) lain mukaan 2+1 vuoteen 2030 mennessä
 • Hyvä vuorovaikutus vanhempien/huoltajien kanssa
 • Terveet päiväkodit

PERUSOPETUS

MAHDOLLISTAMME / VAHVISTAMME TURVALLISET, TERVEELLISET, TASAVERTAISET, INNOSTAVAT, MONIMUOTOISET JA MONIPUOLISET OPPIMISYMPÄRISTÖT

 • Terveelliset koulurakennukset
 • Resursseja ennaltaehkäisyys (ei korjaavaan)/ toiminnan painopiste ennaltaehkäisevissä toimissa/ratkaisuissa
 • Valinnaisuudet/painotukset (kaikilla kouluilla)
 • Ammattitaitoinen, osaava ja motivoitunut henkilökunta
 • Ryhmäkoot lautakunnan määrittelemissä
 • Oma, uusi lukio, campus yhdessä Tredun kanssa

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

MAHDOLLISTAMME KAIKILLE HELPOSTI SAAVUTETTAVAT JA MONIMUOTOISET MAHDOLLISUUDET KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN HARRASTUKSIIN

 • Nykyisten ja uusien tapahtumien mahdollistaminen, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
 • Liikunta- ja kulttuuriharrastusten runsas tarjonta
 • Lähiliikuntapaikat kaikille
 • Kolmannen sektorin toimien aktivoiminen ja tukeminen
 • Vapaan sivistystyön tukeminen ja yhteistyö (Pirkan Opisto)

Ympäristö

Nokialla kehitetään elinkeinoja ja edistetään investointeja sekä ohjataan asukkaat toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti.

ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

Tontit

 • Edistetään kiertotalouden ratkaisuita mm. tonttien rakentamisessa > maamassojen uudelleenkäyttöä edistävät ratkaisut (paikkatieto, yhteistyö mm. ympäryskuntien kanssa, ennakointi).
 • Teemoitetut yritysalueet > saman tyyppiset, toisiaan tukevat toiminnot samalle alueelle.

Toimitilat ja rakentaminen

 • Edistetään vanhojen toimitilojen uudelleenkäyttöä/ uusien käyttötarkoituksien löytämistä.
 • Luodaan kiertotaloutta suosiva rakentamisen kriteeristö (maamassat, rakentamisen materiaalit yms.), joka ohjaa rakentamista, mutta ei kuitenkaan ole kaupankäynnin este

Teolliset symbioosit

 • Houkutellaan yrityksiä, jotka tukevat olemassa olevia teollisia symbiooseja, periaatteella toisen jäte on toisen raaka-aine.
 • Ollaan mukana asiaa edistävässä T&K-toiminnassa.

ENERGIATALOUS

Energiapolitiikka

 • Suositaan kestävän kehityksen energiapoliittisia ratkaisuja, esim. aurinkopuisto.

Jakamistalous

 • Edistetään jakamistalouden kehittymistä mm. aluesuunnitteluun liittyvillä, uudenlaisilla logistisilla ratkaisuilla.
 • Edistetään jakamistaloutta suosivia ratkaisuja ja mahdollistetaan pilotointi.

T&K ja uudet innovaatiot

 • Edistetään kierto- ja jakamistaloutta kehittävää T&K-toimintaa yhteistyössä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

INVESTOINNIT

Nokialla on edessään merkittäviä kiinteistöinvestointeja.
Investoinnit voidaan toteuttaa innovatiivisesti ja ympäristöystävällisesti huomioimalla mm.

 • Energiatehokkuus, energian talteenotto
 • Kestävä rakentaminen, puun käyttö
 • Muunneltavuus, tehokkuus
 • Uusiutuva energia. Aurinko ja biokaasua jätteistä
 • Jätehuolto ja jätevedet. Kierrätys ja uudelleenkäyttö
 • Joukkoliikenne ja polkupyörät

Investoinnit voidaan myös mahdollisesti rahoittaa innovatiivisesti ja samalla ympäristöystävällisesti, esimerkiksi vihreällä bondilla tai Tekesin osarahoituksella.

KÄYTTÄJÄT

Kaupungin laitokset ja kodit

 • Kierrätysohjeiden luomisen/päivittämisen tarve kaikissa julkisissa laitoksissa (mm. koulut, päiväkodit, terveyskeskus, vanhainkoti, kaupungintalo, varikko)
  Yhtenäinen ohje ja toimintatapa puuttuu
  Kierrätyksen täytyy olla kannustavaa, ei niin, että aiheuttaa kustannusrasitetta yksikölle
  Muovin kierrätys nyt ja tulevaisuudessa
 • Asunto-osakeyhtiöt ratkaisevassa roolissa. Miten vaikutetaan niihin? Esim. muovin kierrätys omaan pihaan?
 • Kierrätyskynnyksen madaltaminen: korttelikeräyskokeilut, valistus ja tiedotus

Elinvoima

Elinvoimainen kaupunki syntyy tyytyväisistä asukkaista, menestyvistä yrityksistä ja elävästä kaupunkikulttuurista.

ASUMINEN

 • Viihtyisä kaupunki syntyy elävästä kaupunkikulttuurista.
 • Kaupungin on pidettävä huolta toimivien kuntapalveluiden kehittämisestä.
 • Kaavoituksen parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa turvallisen elinympäristön suunnittelussa.
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite kaikessa liikennesuunnittelussa.

YRITTÄMINEN

 • Pk-yritykset isompien toimijoiden kanssa muodostavat perustan Nokian elinvoimalle ja työllistymiselle.
 • Yrityksiä varten tulee olla saatavilla yhden luukun lähipalveluita elinkaaren eri vaiheissa, lisäksi tiivistä vuoropuhelua koko yrittäjäkentän ja kaupungin välille.
 • Yritystontteja riittävästi tarjolle.

PALVELUT

 • Kaupungin on pidettävä huolta toimivien kuntapalveluiden kehittämisestä.
 • Innovatiivista palveluiden yhdistämistä.
 • Kaupungin kotisivut kaipaavat ehostusta: terveyspalveluiden tiedot pitäisi näkyä huomattavasti suuremmilla kirjaimilla, jotta esimerkiksi näkörajoitteiset löytäisivät mm. ensiavun yhteystiedot.
 • Kaupunki-imagon parantamiseksi kaupungin on rakennettava hyvinvointikeskus sekä tarjottava lapsille terveellinen opppimisympäristö.

YHTEYDET

 • Kaupungin on suunniteltava keskusta-alueelle toimivat liityntäparkit.
 • Lähijunan edellytyksenä on lisäraiteen rakentaminen.
 • Tulevaisuudessa kaupungin joukkoliikenteen merkitys kasvaa ja siihen on varattava suunnitteluresursseja. Toimiva joukkoliikenne on kaupungin elinehto.
 • Positiivista suhtautumista yksityisautoilua kohtaan. Palvelujen pitää olla esteettömästi saavutettavissa.

MATKAILU

 • Nokian on kohdennettava matkailumarkkinointia erityisesti elämyslomailijoille.
 • Kaupungin vetovoimaa on kasvatettava erityisesti kotimaan matkailijoiden keskuudessa.
 • Kaupunkikulttuurin säilyttäminen sekä oikeanlainen markkinointi on tehokkain tapa kasvattaa matkailua.
 • Matkailua on kehitettävä Visit Nokia -hankkeen avulla.

Hyvinvointi

Nokia on kaupunki, jossa on turvallista elää ja jossa jokaisesta välitetään.

SOSIAALINEN TURVALLISUUS

Sosiaalisen turvallisuuden avainasioita ovat:

 • Välittäminen
 • Kaikkien oikeudenmukainen kohtelu
 • Mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä
 • Mahdollisuus osallistua myös yhteisön elämään

Esimerkkejä

 • Varhaiskasvatus, LAPE-hanke, nuoret, etsivä nuorisotyö, ikääntyneet
 • Esteettömät ratkaisut parantavat kaikkien turvallisuutta
 • Turvallisuudentunne
 • Toimintakyky
 • Sosiaaliset suhteet
 • Yksinäisyyden tunne

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TURVALLISUUS

Esimerkkejä

 • Elinympäristön hyvän laadun tavoittelu
 • Vuorovaikutus ja suunnittelu
 • Valaistus ja tekninen valvonta
 • Avoimet ratkaisut / näkyvyys
 • Liikenneratkaisut
 • Rakennussuunnittelu ja muunympäristön suunnittelu
 • Kaavoitus kaikilla tasoilla

RIKOKSIA JA ILKIVALTAA EHKÄISEVÄ ELINYMPÄRISTÖ

Esimerkkejä

 • Rikosten pelko ja turvattomuus
 • Omaisuus-, väkivalta- ja vahingontekorikollisuus
 • Huumausainerikollisuuden haittojen tiedostaminen
 • Rikoksentekomahdollisuudet
 • Vähentynyt sosiaalinen kontrolli
 • Urbaani elämäntapa
 • Yksilökeskeisyys
 • Sosiaalisen kontrollin puute

TOIMENPIDE-ESIMERKKEJÄ

 • Kuntalaisten turvallisuuden kokemuksen kysely säännöllisesti (3-5 vuotta), mikä menetelmä ja kuinka tavoitetaan kuntalaiset
 • Turvallisuustietoisuuden ylläpitäminen kaikissa toimielimissä
 • Pyritään vaikuttamaan yli puolerajojen
 • Pyritään vaikuttamaan viranhaltijoihin
 • Social engineering = ihmisen hakkerointi = luodaan tarve "ostaa" turvallisuustietoisuus
 • Yhdistetään turvallisuus ja hyvinvointi

Kokoomus Nokia

 • Turvallisuushakuisuuden näkyminen tavoitteissa
 • Turvallisuus viestinnässämme (media, netti, viestintäsuunnitelma)
 • KOK kuuntelee – KOK keskustelee
 • Valtuustoaloitteita (harkitusti, talousvaikutukset huomioiden, esimerkkinä Y-järven liikenneturvallisuusprojekti, Tamperelainen 9.5.18 sivut 16 ja 17)